Polityka prywatności

Niniejsza polityka opisuje reguły i zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Velocity e-commerce s. z o.o z siedzibą w Warszawie

Postanowienia ogólne

Celem niniejszej polityki jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe, w tym zapewnienie ochrony danych osobowych przed wszelakiego rodzaju zagrożeniami, tak wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, świadomymi lub nieświadomymi.

Niniejsza polityka została wdrożona w związku z treścią art. 24 ust. 2 RODO jako dowód dołożenia należytej staranności w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Velocity e-commerce s. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82 lok 700 (7 piętro), 00-844, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406191 o numerze NIP: 9512352451

Administrator danych osobowych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych świadomie, stwierdzając, że nie ciąży na nim taki obowiązek na podstawie art. 37 RODO.

Administrator danych osobowych nie wyznaczył administratora systemów informatycznych, samodzielnie realizując jego zadania.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Cel przetwarzania danych: Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. przygotowanie oferty).

Podstawą prawną przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO („wykonanie umowy”)

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby Administrator mógł wykonać czynności, których żąda Klient, bądź aby Stronami możliwe było zawarcie i wykonanie umowy. Zaniechanie podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wykonania żądanej czynności lub zawarcia i wykonania umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi w zakresie obsługi marketingowej, reklamowej, informatycznej, prawnej, księgowej, rachunkowej i hostingowej. Przetwarzanie danych z w/w podmiotami następuje na mocy umowy zawartej pomiędzy podmiotem przetwarzającym a Administratorem.

Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazane dane osobowe podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.

Dane przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane organom państwa w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami publicznymi (np. organom ścigania w związku z toczącymi się postępowaniami, organami podatkowymi).

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody jeżeli m.in.: przetwarzanie jest konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, albo jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

W przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne aby móc przetwarzać dane osobowe w określonym celu (np. wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies), Administrator prosi o wyrażenie takiej zgody. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługują również:

 • prawodo żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia,
 • a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Informacja o plikach cookies

  Strona korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”) tj. plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Pliki te umożliwiają analizę sposobu użytkowania strony internetowej oraz zidentyfikowanie przeglądarki internetowej Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, również wtedy gdy odwiedzają oni inne strony www będące partnerami w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

  Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki można zablokować instalację plików cookies – może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

  Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na stronie Administratora pliki cookie, są to:

 • Google Analytics, Universal Analytics oraz Google Remarketing dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne pod adresem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ zobacz też https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl
 • Facebook Piksel dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Szczegółowe informacje dostępne pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

  Analiza internetowa

  Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej strony tj. Google Analytics udostępnianej przez firmę Google.

  Google Analytics analizuje zachowanie użytkownika na naszych stronach dzięki użyciu plików cookies. Dane te są współdzielone z innymi usługami Google i mogą być przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może wykorzystywać zebrane dane do personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

  Poprzez korzystanie ze strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

  Użytkownik może zrezygnować z udostępnienia swojej aktywności w Usłudze Google Analytics wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki lub poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki Google Analytics opt-out (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Dodatek ten zapobiega udostępnianiu przez JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) informacji o aktywności użytkowników w usłudze.

  Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

  Informacja na temat tego, jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług znajduje się tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

  Logi serwera

  Przeglądarka internetowa udostępnia dane o działaniach użytkownika na stronach internetowych Administratora, które są zapisywane w plikach logu serwera.

  Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane:

 • data i godzina pobrania,
 • nazwa otwieranej strony,
 • pobrana ilość danych,
 • a także informacje o wersji stosowanej przeglądarki internetowej, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany).
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem w szczególności w celu usuwania błędów, zarządzania wydajnością serwera, ochrony przed atakami typu DDoS i dostosowywania oferty..

  Postanowienia końcowe

  Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

  Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy Cię informować, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

  Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują od momentu ich opublikowania na tej stronie.

  Zostaw kontakt do siebie, oddzwonimy!